دسته: مراسم ترحیم

سوگ دردی بی درمان

آوریل 16, 2022

سوگ دردی بی درمان سعی نکنیم روی آن مرهم بگذاریم، فقط حضور ما میتواند بهترین التیام باشد، المپیک بدبختی درست نکنیم، مسابقه راه نندازیم که چه کسی بدبخت تره... ادامه مطلب